علی پسری مهربان است و با مادرش رابطه خوبی دارد .به طور اتفاقی در هنگام صحبت با تلفن مادرش، صدای اورا می شنود که با دوستش در حال صحبت است وطوری صحبت می کند که صدایش را کسی نشنود .بعد از تحقیقات مادر متوجه می شود که دوست پسرش معمولا از مواد مخدر استفاده می کند واین بسیار اورا نگران می کند .

دغدغه (ناراحتی) بسیاری از خانواده ها این است که فرزدانشان به استفاده از مواد مخدر وگاها به نوشیدن مشروب تمایل دارند .
چگونه باید با این مشکل برخورد کرد ؟ پدر ومادر چگونه رفتار کنند .

به نظر می رسد اگر فرزندشان را بهتر تربیت کرده بودند ودر مورد مضرات مصرف مواد مدرسه مخدر والکل برای او مطالبی بیا ن کرده بودند.ونه گفتن را به او یاد داده بودند مشکلی نداشتند .
اما حالا چه باید کرد وچگونه ووضعیت بوجود آمده را باید مدیریت کنیم.
بسیاری از پدر ومادر ها نمی توانند بپذیرند که با وجودی که آنها از این مواد مصرف نمی کنند چگونه فرزندشان به طرف این مواد جذب شدوبه راحتی از مواد مخدراستفاده می کند مشروب می نوشد.
جذب نوجوانان به این مواد عوامل مختلفی دارد ویکی از مهمترین آنها تاثیر گروه دوستان بر یگدیگر است .افراد بی اراده ووابسته با تشویق دوستان به این مواد رو می آورند واز احساسی که بعد از مصرف بدست می آورند لذت می برند.

در این گونه وارد پدر ومادر ویا مربیان چه وظیفه ای دارند ؟
پیشنهاد ما به انها این است که با صبر وحوصله وبدون خشونت ،نگرانی خود را از رفتارهایش (مصرف مواد مخدر یا نوشیدن مشروبات الکلی) با او در میان بگذارند وتاکید کنند که در صورت لزوم از دادن بعضی خدمات از طرف خانواده محروم خواهد شد.
جنبه های قانونی را برایشان توضیح دهیم مجازات سنگینی که در اثر استعمال این مواد ودستگیری وضع می شود .
نوجوانی که بخاطر مصرف اینگونه مواد دستگیر می شود دارای سابقه جرم می شود ودر ازدواج کاروتحصیل وآینده اش دچار مشکلات زیادی می شود بار گناه این خطا تا آخر عمر همراه اوست .آبرویش پیش اطرافیان وخانواده رفته وعزت نفسش خدشه دار می شود.
ادامه مطلب بزودی……

توجه مهم : پیشگیری بهتر از درمان است.

شاد وموفق باشید.