تمام مطالب برچسب : تبعیض فرزندان

تبعیض بین فرزندان

تبعیض بین فرزندان

تبعیض بین فرزندان حضرت یعقوب پیامبر دوازده پسر داشت. او یوسف را از همه پسرانش بیشتر دوست داشت. یوسف بسیار زیبا و باوقار بود. برادران یوسف از این که پدر به او توجه زیاد می کند خیلی ناراحت بودند و حسادت می کردند. آنها با اصرار بسیار، پدرشان را راضی کردند تا یوسف را به صحرا ببرند. پدر از ته دل نگران یوسف بود چون می دانست که برادران یوسف را دوست ندارند. یازده برادر، یوسف را به چاه انداختند و پیراهنش را خونین کرده به پدر نشان دادندو…..    معنی لغوی تبعیض: بین دو یا چند کس مساوی یکی یا بعضی را امتیاز دادن . مترادف تبعیض: حق کشی   تبعیض بین فرزندان چیست؟ فرق گذاشتن بین فرزندان ، […]