ماه: شهریور ۱۳۹۸

خشم وپرخاشگری

خشم وپرخاشگری

  امام على علیه السلام: خشم هم نشین بسیار بدى است: عیب ها را آشکار، بدى ها را نزدیک و خوبى ها را دور مى کند. داستان سپیده مادربا ناراحتی زیاد بدون در زدن وبا عجله وارد اتاق سپیده شد .خیلی عصبانی بود ،از شدت ناراحتی صورتش سرخ شده ودستهایش می لرزید .سپیده خیلی ترسید با لکنت وترس پرسید چی شده . مادر با ناراحتی دادزد ،دیگه می خواستی چی بشه چرا به من نگفتی که زن داییت زنگ زده  یک مسئله مهم  بود وحالا کلی من را به دردسر انداختی . بعد هم شروع کرد به داد وبیداد که همیشه حواست پرته دفعه اولش نیست ،خیلی بی مسولیته و……. سپیده خیلی ناراحت شد اول اینکه چرا یادش رفته دوم […]